Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Việc truy cập và sử dụng Kienthucwp.com phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”).

“Trang web” hoặc “Kienthucwp.com” sẽ bao gồm bất kỳ thông tin nào, không giới hạn, bất kỳ trang web liên kết nào, ứng dụng di động, video, sản phẩm và ứng dụng do Kienthucwp cung cấp.

Chúng tôi có quyền đối với bất kỳ thời điểm nào về việc sửa đổi, ngừng hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn của trang web, hoặc bất kỳ phần nào, có hoặc không có thông báo của trang web.

Người dùng dưới 13 tuổi không phù hợp trên trang web này. Không sử dụng trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu bạn dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web có thể truy cập được ở các quốc gia khác nhau. Một số quốc gia sẽ quy định quyền truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định địa phương của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Tất cả các bài viết trên website đều là gợi ý và tham khảo cho người dùng

Đồng thời, sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc dựa vào thông tin của bất kỳ người dùng nào. Người dùng hoàn toàn chịu rủi ro. Do đó, bạn có trách nhiệm xác minh rằng thông tin phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Quyền của chúng tôi chi phối các điều khoản sử dụng này

Các điều khoản sử dụng trên trang web này, chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào vào từng thời điểm. Do đó, đôi khi bạn cần kiểm tra trang điều khoản sử dụng thường xuyên.

Nó sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng những thay đổi này đối với các điều khoản sử dụng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Kienthucwp có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đối với quyền của chúng tôi.

Bồi thường

Rủi ro của chính bạn có thể phát sinh khi tìm kiếm thông tin trên trang web. Do đó, sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào được áp dụng từ các bài báo, liên kết và sản phẩm của bên thứ ba khi bạn xem chúng.

Điều khoản về liên kết, quảng cáo, nội dung của bên thứ ba ngoài trang web

Không xem xét hoặc giám sát bất kỳ quảng cáo hoặc phương tiện nào khác được liên kết với các trang web khác hoặc có sẵn trên web. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo của bên thứ ba nào như vậy hoặc các trang web được liên kết.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên trang web của chúng tôi. Bạn cần xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin quan trọng khác để mua hàng.

Kienthucwp sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên trang Web. Đồng thời, chúng tôi sẽ không tiếp nhận hoặc xem xét các khiếu nại liên quan đến các giao dịch mua đó.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách Bảo mật của Kienthucwp chứa thông tin về cách dữ liệu được thu thập và sử dụng. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc nó ở đây.